Pfigaron
暢 遊 香 港
烏 溪 沙

    很 久 很 久 , 當 我 尚 是 小 學 生 時 , 曾 經 試 過 前 往 烏 溪 沙 青 年 新 村 去 學 校 旅 行 。 想 當 年 , 西 沙 公 路 尚 未 開 通 , 馬 鞍 山 新 市 鎮 亦 尚 未 興 建 , 旅 遊 巴 需 要 取 道 西 貢 、 大 網 仔 、 十 四 鄉 、 泥 涌 …… 柏 油 路 已 到 盡 頭 , 之 後 尚 要 再 走 上 一 段 碎 石 路 , 才 到 達 烏 溪 沙 。 舟 車 勞 頓 , 感 覺 上 十 分 遙 遠 。 當 時 也 估 不 到 , 若 干 年 之 後 , 烏 溪 沙 竟 然 有 鐵 路 , 鐵 路 將 來 更 可 直 達 尖 沙 嘴 甚 至 天 水 圍 。 今 次 所 介 紹 的 , 亦 就 是 烏 溪 沙 。

地圖
如 何 前 往 ?
公 共 交 通 : 港 鐵 烏 溪 沙 站 , 九 巴 40X 、 89D 、 99 及 299X 號 綫
自 行 駕 駛 : 由 沙 田 方 向 , 取 道 馬 鞍 山 繞 道 , 跟 「 白 石 」 路 牌 。 在 落 禾 沙 里 附 近 轉 入 小 路

高球場

(1)↑ 白 石 曾 經 為 越 南 難 民 營 , 現 時 成 為 了 高 球 場 。 駕 駛 到 此 處 , 不 打 高 球 也 可 以 親 近 一 下 吐 露 港 。

烏溪沙

(2)↑ ↓ 高 球 場 停 車 場 旁 的 海 灘
烏溪沙

烏溪沙

(3)↑ 熟 口 熟 面 的 海 灘 , 很 多 MV 及 廣 告 也 愛 在 呢 個 海 星 灣 取 景 , 可 能 就 係 貪 呢 個 海 灘 灘 面 平 緩 , 左 右 兩 旁 有 山 丘 近 景 , 遠 景 亦 有 對 岸 的 八 仙 嶺 , 層 次 分 明 。 最 重 要 , 就 係 在 車 路 旁 。
烏溪沙

    於潮退時,海星灣是一個很大多泥灘。很多人也愛在此處摸蜆。

    另一邊,市中心鞍超街與鞍駿街的交界,可步行往另一個沙灘。

烏溪沙

(4)↑ ↓ 於馬鞍山海濱長廊東側的盡頭,就是烏溪沙碼頭。
烏溪沙

烏溪沙

(5)↑ ↓ 沙灘上的地標──心形石
烏溪沙

烏溪沙

↑ 東望白石的發展 。

    隨 著 附 近 一 帶 的 發 展 項 目 陸 續 落 成 或 啟 動 , 烏 溪 沙 自 然 的 一 面 可 能 會 離 我 們 而 去 。 趁 尚 未 面 目 全 非 , 趕 快 來 一 次 吧 。

dot2009 年 7 月 15 日

dot2015 年 6 月 17 日 增 訂

divider
made by notepad
What's new
返 回 暢 遊 香 港 分 頁
Left arrow, previous pageMain pageRight arrow, next page
[ English ]