Pfigaron
暢 遊 香 港
寶 雲 道

  寶 雲 道 為 香 港 島 灣 仔 其 中 一 條 古 老 的 街 道 , 東 起 司 徒 拔 道 西 至 馬 己 仙 峽 道 , 街 名 以 第 九 任 港 督 寶 雲 ( Sir George Ferguson BOWEN , 任 期 由 1883 年 至 1885 年 ) 而 命 名 。 於 1888 年 落 成 時 , 本 來 為 一 引 水 道 , 將 大 潭 水 塘 的 食 水 引 流 至 中 環 的 濾 水 池 。 後 來 就 蓋 上 混 凝 土 成 了 馬 路 。 不 過 , 以 現 今 的 標 準 , 狹 窄 的 寶 雲 道 其 實 並 不 適 合 車 輛 行 駛 。 話 雖 如 此 , 由 於 有 少 量 住 宅 座 落 寶 雲 道 , 由 寶 雲 徑 附 近 至 馬 己 仙 峽 道 的 一 段 仍 容 許 車 輛 行 駛 。

  寶 雲 道 近 司 徙 拔 道 ,於 上 世 紀 初 期 豎 立 起 了 維 多 利 亞 城 ( 即 香 港 市 區 ) 界 碑 , 劃 定 當 時 香 港 市 區 的 範 圍 。 百 多 年 間 , 香 港 的 都 會 區 伸 延 至 維 港 彼 岸 , 東 達 觀 塘 西 至 荃 灣 , 其 中 都 係 石 屎 森 林 。

維多利亞城界石

↑ 立 於 1903 年 的 維 多 利 亞 城 界 石

  沿 堅 尼 地 道 金 鐘 一 段 附 近 轉 上 陡 斜 的 寶 雲 徑 , 在 寶 雲 徑 上 斜 中 途 會 遇 見 一 配 水 庫 和 三 個 咪 錶 停 車 位 。 這 處 尚 未 到 達 寶 雲 道 , 車 輛 要 多 行 數 十 米 , 駛 到 平 坦 的 寶 雲 道 , 見 到 數 個 咪 錶 停 車 位 以 及 小 公 園 , 便 到 達 了 。

寶雲道

↑ 堅 尼 地 道 與 寶 雲 徑 的 交 界

寶雲道

↑ 途 中 經 過 寶 雲 道 網 球 場

寶雲道

↑ 頗 為 陡 斜 的 寶 雲 徑

寶雲道

↑ 寶 雲 徑 的 盡 頭 就 係 寶 雲 道 與 寶 雲 道 公 園

  橫 掛 在 歌 賦 山 山 腰 的 寶 雲 道 , 約 於 海 拔 200 米 水 平 , 居 高 臨 下 , 可 飽 覽 九 龍 半 島 及 維 港 的 風 景 , 由 於 地 勢 較 高 及 開 揚 , 空 氣 比 較 清 新 , 亦 較 鬧 市 涼 快 。 不 失 為 市 區 中 一 個 遊 車 河 的 好 去 處 。

寶雲道

↑ 樹 林 外 , 灣 仔 的 高 樓 大 廈

寶雲道

↑ 公 園 外 設 有 十 多 個 停 車 位

寶雲道

↑ 公 園 內 有 涼 亭

寶雲道

↑ 泉 水

寶雲道

↑ 離 開 公 園 , 沿 寶 雲 道 向 西 行

  沿 寶 雲 道 向 西 行 , 會 引 領 到 與 波 老 道 交 界 的 路 口 。 由 於 西 段 寶 雲 道 為 單 向 東 行 , 西 行 車 輛 以 及 面 前 的 西 段 寶 雲 道 在 此 均 必 須 駛 入 波 老 道 離 去 。 沿 波 老 道 上 斜 不 久 , 就 可 以 見 到 呢 座 位 於 波 老 道 12 號 古 色 古 香 的 紅 磚 建 築 物 , 前 身 為 英 軍 醫 院 , 現 由 數 個 機 構 進 駐 。

前英軍醫院

↑ 波 老 道 12 號 - 前 英 軍 醫 院

  如 果 係 安 步 當 車 的 話 , 建 議 路 線 由 東 往 西 行 。 到 達 馬 己 仙 峽 道 之 後 , 可 以 轉 右 往 纜 車 徑 , 經 過 麥 當 勞 道 、 堅 尼 地 道 返 回 中 環 。 沿 途 會 看 到 多 項 年 月 已 久 的 建 築 物 , 包 括 :

麥當勞道

↑ 麥 當 勞 道 的 拱 橋 式 行 車 道 。 置 身 其 中 未 必 能 察 覺 , 抽 離 開 一 點 才 發 覺 此 行 車 橋 是 如 此 特 別 的 。

纜車

↑ 新 款 纜 車 巧 遇 舊 款 退 役 纜 車 。 如 果 要 興 建 香 港 運 輸 博 物 館 的 話 , 香 港 實 在 有 不 少 活 化 石 。

麥當勞道站

↑ 設 於 纜 車 徑 旁 的 麥 當 勞 道 站 , 在 其 上 的 天 橋 為 馬 己 仙 峽 道

dot2007 年 3 月 12 日

dot2013 年 11 月 6 日 更 新

crowded divider
made by notepad 返 回 暢 遊 香 港 分 頁
Left arrow, previous pageMain pageRight arrow, next page
[ English ]