Pfigaron
暢 遊 香 港
青 山 醫 院

    最 廣 為 香 港 人 熟 悉 的 公 立 醫 院 , 相 信 非 青 山 醫 院 莫 屬 。 由 於 青 山 醫 院 為 專 職 精 神 科 的 醫 院 , 一 般 香 港 人 都 將 「 入 青 山 」 與 「 神 經 錯 亂 」 、 「 痴 線 」 等 等 咒 罵 的 說 話 劃 上 等 號 , 即 使 是 孩 童 也 明 白 箇 中 含 意 。 我 以 前 甚 至 把 青 山 醫 院 當 作 瘋 人 院 看 待 , 院 中 的 病 人 均 困 在 其 中 渡 過 餘 生 。

    由 網 上 得 悉 2006 年 11 月 11 日 為 青 山 醫 院 開 放 日 ( 有 關 報 導 ) 。 我 一 來 本 著 好 奇 的 心 態 , 二 來 希 望 遊 覽 醫 院 那 建 於 60 年 代 的 建 築 物 , 就 與 妻 子 一 起 前 往 參 觀 了 。 呢 一 次 走 進 青 山 醫 院 , 讓 我 明 白 青 山 醫 院 正 逐 步 轉 形 , 以 較 易 接 受 的 方 法 幫 助 精 神 病 患 者 重 新 投 入 社 會 。

    到 達 之 後 , 才 發 覺 現 今 的 青 山 醫 院 , 與 印 象 中 建 於 60 年 代 的 醫 院 是 兩 個 模 樣 。 而 所 謂 開 放 日 , 實 際 上 係 同 期 慶 祝 青 山 醫 院 重 建 完 成 。 基 本 上 , 除 了 地 段 一 樣 之 外 , 兩 代 青 山 醫 院 完 全 是 兩 間 截 然 不 同 的 醫 院 。 上 一 代 的 青 山 醫 院 已 無 聲 無 色 ( 或 者 我 如 一 眾 市 民 般 沒 有 察 覺 ) 地 完 全 拆 毀 了 , 由 1992 年 開 始 在 同 一 片 土 地 上 興 建 第 二 代 現 代 化 的 青 山 醫 院 。 原 先 的 其 中 一 個 目 標 落 空 了 。 可 幸 青 山 醫 院 四 周 的 單 層 政 府 宿 舍 尚 可 保 存 當 年 的 面 貌 。 60 年 代 那 一 些 樸 實 無 華 的 建 築 物 , 原 來 離 我 們 越 來 越 遠 了 。

正門

↑ ↓ 新 青 山 醫 院 富 麗 堂 皇 的 正 門 , 雲 石 與 玻 璃 幕 牆 , 係 90 年 代 建 築 物 的 典 形 風 格 。
正門

正門

↑ 正 門 附 近 的 園 林 , 尚 見 那 60 年 代 的 建 築 風 味

保護裝備

↑ 其 中 一 些 展 品 , 以 前 使 用 的 保 護 裝 備
↓ 病 人 的 畫 與 勞 作 , 這 有 助 了 解 病 人 的 內 心
畫

防欄

↑ 樓 梯 要 加 設 防 欄
↓ 電 療 的 模 型
電療

懷舊閣

↑ ↓ 為 了 方 便 與 年 老 病 人 溝 通 , 特 設 此 懷 舊 閣 。 內 裡 的 擺 設 全 也 是 舊 東 西 。
懷舊閣

重做正門

↑ 依 照 舊 青 山 醫 院 正 門 而 重 做 門 口 。 香 港 人 都 是 在 失 去 了 才 懷 念 , 遂 在 園 中 仿 照 舊 正 門 的 模 樣 架 起 重 做 的 舊 門 口 。 天 星 鐘 樓 也 會 如 此 重 建 的 碼 ?
↓ 在 其 旁 的 舊 界 石
界石

青山亭對聯

↑ 舊 青 山 亭 的 對 聯

    數 年 前 欣 賞 《 南 海 十 三 郎 》 舞 臺 劇 , 劇 中 有 交 代 過 此 對 聯 是 十 三 郎 入 院 期 間 的 筆 跡 。 劇 中 說 書 人 更 話 : 「 唔 信 可 以 入 青 山 睇 睇 」 。

「 芳 草 有 情 青 山 不 老   名 花 無 恙 亭 院 常 存 」

由 於 青 山 醫 院 的 後 園 部 份 此 日 不 對 外 開 放 , 原 本 意 為 與 青 山 亭 緣 慳 一 面 。 臨 離 開 時 心 有 不 甘 詢 問 職 員 , 才 知 道 對 聯 改 於 醫 院 F 座 門 口 擺 放 。 今 次 青 山 開 放 日 , 終 於 可 以 滿 足 到 我 對 此 對 聯 的 好 奇 心 了 。

dot2006 年 11 月 27 日

crowded divider
made by notepad 返 回 暢 遊 香 港 分 頁
Left arrow, previous pageMain pageRight arrow, next page
[ English ]