Pfigaron
暢 遊 香 港
烏 蛟 騰

  烏 蛟 騰 位 於 北 區 , 也 是 新 界 東 北 之 中 比 較 大 型 的 村 落 群 , 背 倚 吊 燈 籠 ( 山 ) 面 向 橫 嶺 , 群 山 抱 擁 , 環 境 清 幽 美 麗 。 烏 蛟 騰 由 嶺 背 、 新 屋 、 三 家 村 、 田 心 、 河 背 、 老 圍 及 新 屋 下 七 條 村 落 所 組 成 。 政 府 於 1960 年 代 興 建 船 灣 淡 水 湖 , 順 道 興 建 連 接 往 鹿 頸 、 烏 蛟 騰 的 新 娘 潭 路 及 烏 蛟 騰 路 。 烏 蛟 騰 得 天 獨 厚 有 道 路 連 接 , 所 以 仍 然 有 不 少 村 民 居 住 。 在 烏 蛟 騰 以 東 尚 有 多 條 村 落 散 佈 在 東 北 腹 地 各 處 , 卻 未 有 道 路 連 接 。 後 來 村 民 紛 紛 離 開 偏 遠 的 村 莊 , 到 市 區 另 謀 生 計 , 這 一 些 村 落 則 大 多 遭 荒 棄 了 。

  由 於 以 前 該 處 村 落 眾 多 , 為 了 方 便 之 間 往 來 , 以 及 前 往 農 地 , 村 落 之 間 充 滿 阡 陌 般 的 小 徑 。 再 加 上 新 界 東 北 如 詩 如 晝 的 風 光 , 至 今 仍 吸 引 很 多 遊 人 到 新 界 東 北 一 帶 遠 足 。 烏 蛟 騰 則 為 上 佳 的 集 散 點 。

如 何 前 往 ?

  於 假 日 可 在 大 埔 火 車 站 乘 坐 20C 號 線 專 線 小 巴 。

  如 果 是 自 行 駕 駛 的 話 , 沿 新 娘 潭 路 , 見 往 烏 蛟 騰 的 路 牌 轉 入 烏 蛟 騰 路 。

烏蛟騰路牌

↑ 於 新 娘 潭 路 , 往 烏 蛟 騰 的 指 示 路 牌

烏蛟騰郊遊設施

↑ 烏 蛟 騰 路 旁 的 郊 遊 設 施 , 綠 樹 林 蔭 , 環 境 幽 美 。

  沿 新 娘 潭 路 和 烏 蛟 騰 路 均 設 有 不 少 燒 烤 爐 與 郊 遊 設 施 , 方 便 遊 人 使 用 。

烏蛟騰郊遊設施

↑ 深 秋 時 的 烏 蛟 騰 路 , 兩 旁 的 香 楓 樹 都 披 上 紅 葉 。 其 實 在 香 港 也 能 夠 欣 賞 到 片 片 紅 葉 的 景 致 。

烏蛟騰涼亭

↑ 樸 素 的 烏 蛟 騰 涼 亭

烏蛟騰泊車位

↑ 烏 蛟 騰 路 的 盡 頭 , 設 有 十 數 個 免 費 泊 車 位 , 方 便 遊 人 遠 足 。

降下坳燒烤場

↑ 位 於 新 娘 潭 路 與 烏 蛟 騰 路 交 界 附 近 ( 鹿 頸 方 向 ) 的 降 下 坳 燒 烤 場 , 設 有 多 個 燒 烤 爐 以 及 洗 手 間 。

  烏 蛟 騰 地 處 開 揚 , 光 害 少 , 視 野 甚 廣 。 於 天 色 良 好 的 晚 間 到 來 , 舉 目 所 見 , 穹 蒼 盡 是 繁 星 , 是 觀 星 的 好 地 方 。

往三椏涌小徑

↑ 前 往 三 椏 涌 的 小 徑 , 昔 日 為 村 民 往 來 墟 市 各 村 落 之 間 的 通 道 , 現 今 則 成 為 郊 遊 路 徑 。

吊燈籠

↑ 巍 峨 的 吊 燈 籠


↑ 棄 耕 農 田 濕 地 , 此 山 谷 低 地 以 前 應 為 稻 田 。 除 此 之 外 , 沿 途 亦 可 隱 約 看 見 山 坡 上 的 梯 田 。

dot2006 年 8 月 25 日

crowded divider
made by notepad 返 回 暢 遊 香 港 分 頁
Left arrow, previous pageMain pageRight arrow, next page
[ English ]