Pfigaron
暢 遊 香 港
金 山 路

金 山 路

    九 龍 半 島 面 積 比 較 細 , 兼 且 絕 大 部 份 地 方 均 已 發 展 , 所 以 , 我 住 在 九 龍 多 年 , 一 直 覺 得 九 龍 沒 有 甚 麼 特 別 的 地 方 可 以 遊 車 河 。 勉 強 的 話 , 位 於 黃 大 仙 區 的 飛 鵝 山 及 大 埔 公 路 旁 的 金 山 , 都 算 是 接 近 九 龍 市 區 , 而 又 可 以 遊 車 河 的 地 方 吧 。 今 次 , 就 介 紹 一 下 實 際 位 於 沙 田 的 金 山 路 。

    金 山 路 位 於 大 埔 公 路 - 琵 琶 山 段 , 貫 穿 金 山 郊 野 公 園 及 九 龍 水 塘 。 金 山 呢 個 名 大 家 未 必 熟 悉 , 但 係 如 果 話 你 知 金 山 即 係 馬 騮 山 , 相 信 大 家 就 會 較 易 明 白 。 請 注 意 , 金 山 道 逢 星 期 日 及 公 眾 假 期 為 禁 區 , 禁 止 車 輛 駛 入 , 如 果 要 驅 車 前 往 , 就 要 選 擇 非 紅 日 的 日 子 了 。 金 山 大 部 份 路 段 與 麥 理 浩 徑 第 六 段 重 疊 , 愛 車 都 可 以 輕 易 一 嘗 「 行 走 」 遠 足 徑 的 滋 味 。

    亦 請 注 意 , 餵 飼 猴 子 是 犯 法 的 , 為 了 遊 人 及 猴 子 著 想 , 請 勿 餵 飼 。 詳 情 見 漁 護 署 的 資 料

    根 據 水 務 署 的 資 料 , 九 龍 水 塘 於 1910 年 建 成 , 是 新 界 第 一 個 水 塘 。 水 塘 堤 壩 設 計 獨 特 , 外 形 成 弧 形 。 其 後 又 在 附 近 興 建 了 三 個 水 塘 , 分 別 為 1925 年 建 成 的 石 梨 貝 水 塘 、 1926 年 建 成 的 九 龍 接 收 水 塘 及 1931 年 建 成 的 九 龍 副 水 塘 。 現 時 四 個 水 塘 儲 水 量 共 二 百 八 十 七 萬 立 方 米 。

金山路入口

↑ 入 口 處 的 警 告 牌 。 金 山 路 於 假 期 會 落 大 閘 , 禁 止 汽 車 駛 入 。 由 九 龍 往 沙 田 方 向 , 兩 行 車 線 收 窄 為 一 線 後 就 應 留 意 左 方 , 以 免 錯 失 路 口 。

金山路入口

↑ 過 了 入 口 處 的 警 告 牌 後 , 先 緩 緩 下 斜 至 壩 面 。
↓ 沿 途 一 路 見 到 三 五 成 群 的 猴 子 , 看 來 不 甚 友 善 。
欄杆上的猴子

九龍水塘堤壩

↑ 九 龍 水 塘 主 壩 , 建 於 1910 年 , 壩 面 的 行 車 通 道 比 較 狹 窄 , 行 經 時 要 加 倍 小 心 , 顧 及 其 他 遊 人 。
↓ 從 側 看 九 龍 水 塘 堤 壩 , 九 龍 水 塘 之 下 面 為 九 龍 副 水 塘 。
九龍水塘

九龍水塘

↑ 九 龍 水 塘 。

休憩地點

↑ 過 了 主 壩 後 的 第 一 個 休 憩 地 點 , 有 涼 亭 , 可 以 俯 瞰 綠 油 油 又 狹 長 的 九 龍 副 水 塘 , 以 及 九 龍 的 風 光 。
↓ 指 示 牌 也 有 猴 子 的 形 態 。
猴子做形

石梨貝水塘小溪

↑ 由 石 梨 貝 水 塘 流 出 的 水 源 , 再 傾 注 進 九 龍 水 塘 。
香港賽車會紀念碑

↑ 位 於 呢 條 溪 流 旁 有 紀 念 碑 一 塊 。 原 文 如 下 : 「 本 港 賽 車 運 動 先 進 杜 德 保 先 生 卒 於 一 九 六 四 年 八 月 廿 二 日 勒 此 貞 珉 永 留 紀 念   香 港 賽 車 會 立 」。 昔 日 的 金 山 路 曾 為 本 地 賽 車 熱 點 。

金山路最高段

↑ 車 輛 不 斷 沿 路 上 斜 之 後 , 唻 到 金 山 路 的 最 高 點 。 往 後 的 路 段 為 設 有 少 量 避 車 處 的 單 程 路 。 由 於 林 蔭 蔽 路 , 彎 急 路 窄 , 遇 上 對 頭 車 會 好 麻 煩 , 行 車 時 要 格 外 留 神 。

馬騮山猴子

↑ 幼 猴 在 母 猴 懷 中 。

衛奕信徑紀念碑

↑ 衛 奕 信 徑 紀 念 碑 。 金 山 路 既 為 麥 理 浩 徑 第 6 段 的 其 中 一 段, 衛 奕 信 徑 第 6 段 亦 穿 插 其 中 。

金山路盡頭

↑ 金 山 路 的 盡 頭 , 為 一 迴 旋 處 。

金山路

↑ ↓ 駛 離 金 山 路 , 只 見 處 處 綠 樹 林 蔭 。
金山路

2005 年 9 月 20 日

crowded divider
made by notepad 返 回 暢 遊 香 港 分 頁
Left arrow, previous page, 掃管笏Main pageRight arrow, next page
[ English ]