Pfigaron
暢 遊 香 港
掃 管 笏

    在 編 寫 呢 個 網 站 起 初 時 , 已 為 掃 管 笏 預 留 為 第 八 個 介 紹 的 地 方 , 不 過 , 卻 一 直 擱 起 來 未 有 成 文 。 趁 今 次 把 《 暢 遊 香 港 》 翻 譯 成 英 文 , 就 一 併 介 紹 遊 車 河 到 掃 管 笏 。

地圖
如 何 前 往 ?
公 共 交 通 : 專 綫 小 巴 第 43 號
自 行 駕 駛 :     沿 青 山 公 路 掃 管 笏 段 , 轉 入 掃 管 笏 路 。 穿 過 屯 門 公 路 及 迴 旋 處 之 後 靠 左 駛 進 掃 管 笏 村 路 。 初 段 路 面 欠 佳 , 經 過 掃 管 笏 李 屋 村 , 在 天 后 廟 前 靠 左 。 之 後 的 路 面 為 單 綫 雙 程 , 一 直 前 進 便 可 。


↑ 屯 門 公 路 橫 跨 過 掃 管 笏 路 。


↑ 經 過 掃 管 笏 李 屋 村 , 途 中 經 過 的 村 莊 , 道 路 兩 旁 的 野 草 生 得 甚 高 , 視 線 受 阻


↑ 附 近 護 土 牆 的 泉 水 , 與 無 心 插 柳 的 落 葉


↑ 再 往 前 行 便 是 車 輛 禁 區

    此 處 亦 為 麥 理 浩 徑 第 十 段 。


↑ ↓ 往 大 欖 涌 水 塘 的 路 , 坡 幅 不 算 太 斜 , 適 合 遠 足 。


↑ 大 欖 涌 水 塘 的 其 中 一 條 壩


↑ 美 麗 的 大 欖 涌 水 塘 , 香 港 的 千 島 湖 。

    沿 此 路 繼 續 向 前 行 可 以 抵 達 黃 泥 墩 水 塘 , 實 為 不 錯 的 遠 足 郊 遊 徑 。

dot2007 年 11 月 16 日

divider
made by notepad 返 回 暢 遊 香 港 分 頁
Left arrow, previous page, 青龍公園Main pageRight arrow, next page, 道風山
[ English ]