Pfigaron
暢 遊 香 港
榕 樹 澳

榕 樹 澳

    榕 樹 澳 於 區 議 會 分 界 屬 大 埔 分 區 , 位 於 馬 鞍 山 及 西 貢 兩 個 新 市 鎮 之 間 , 前 臨 企 嶺 下 海 。 沿 榕 樹 澳 通 道 , 靠 山 的 一 邊 為 西 貢 西 郊 野 公 園 範 圍 及 集 水 區 , 靠 企 嶺 下 海 方 向 , 則 設 有 數 個 休 憩 地 點 。

    如 何 乘 坐 公 共 交 通 前 往 : 九 巴 299 號 路 線 , 來 往 沙 田 市 中 心 及 西 貢 ,於 西 沙 公 路 水 浪 窩 站 下 車 。

    駕 車 前 往 則 沿 西 沙 公 路 , 於 水 浪 窩 設 有 免 費 停 車 場 。 榕 樹 澳 通 道 為 禁 區 , 設 有 避 車 處 的 單 線 雙 程 道 路 , 限 制 一 般 車 輛 駛 入 。 未 獲 授 權 駛 入 可 能 會 被 檢 控 。

榕樹澳所在地
地 圖

    車 路 盡 頭 就 是 榕 樹 澳 村 。 榕 樹 澳 前 臨 棄 耕 農 地 、 紅 樹 林 以 及 恬 靜 的 企 嶺 下 海 。 放 目 可 以 遠 眺 八 仙 嶺 , 而 企 嶺 下 海 則 有 大 大 小 小 的 漁 排 點 綴 平 靜 的 企 嶺 下 海 , 背 靠 森 林 茂 密 的 石 壁 山 , 景 色 幽 美 。

    沿 村 前 小 徑 , 可 以 步 行 至 荒 廢 農 田 及 紅 樹 林 。 請 注 意 , 部 份 荒 廢 農 田 為 濕 地 , 行 上 去 好 有 可 能 會 泥 足 深 陷 。 離 開 紅 樹 林 會 改 為 靠 岸 邊 行 , 行 歷 大 約 半 小 時 的 平 緩 小 徑 就 可 以 見 到 深 涌 碼 頭 及 深 涌 。

休憩地點

↑ 沿 榕 樹 澳 通 道 的 休 憩 地 點 , 景 色 優 美 。 此 處 亦 曾 為 本 年 度 電 影 《 早 熟 》 的 外 景 場 地 。

休憩地點

↑ 沿 榕 樹 澳 通 道 的 休 憩 地 點 , 景 色 優 美 。

石 堤

↑ 企 嶺 下 海 上 的 石 堤 。

公廁

↑ 通 道 盡 頭 前 的 公 廁 , 有 水 源 可 以 梳 洗 。

2005 年 5 月 30 日

crowded divider
made by notepad 返 回 暢 遊 香 港 分 頁
Left arrow, previous page, 舂 砍 角Main pageRight arrow, next page, 南 生 圍
[ English ]