Pfigaron
暢 遊 香 港
舂 坎 角 公 園

舂 坎 角 公 園

    之 前 已 聽 過 南 區 有 一 個 名 為 「 天 涯 海 角 」 的 看 海 好 地 方 , 可 惜 報 料 人 士 只 是 乘 客 , 說 不 清 其 確 實 位 置 , 兼 且 , 我 一 直 意 為 南 區 道 路 簡 單 , 已 去 勻 了 要 行 的 遊 車 河 路 線 , 所 以 一 直 與 呢 個 公 園 緣 慳 一 面 。 兼 且 自 從 東 隧 加 了 價 之 後 , 往 香 港 島 的 阻 力 大 了 。 難 得 這 天 有 事 前 往 香 港 島 , 就 往 南 區 遊 車 河 , 終 於 搵 到 呢 個 好 地 方 。

    舂 坎 角 公 園 為 康 樂 及 文 化 事 務 署 所 管 理 的 公 園 。 如 果 你 即 時 聯 想 到 舂 坎 角 公 園 為 一 般 於 馬 路 旁 的 休 憩 地 , 設 有 幾 個 花 圃 、 長 櫈 、 老 人 家 在 石 桌 上 下 棋 的 情 景 , 那 麼 , 就 大 錯 特 錯 了 。 舂 坎 角 公 園 其 實 是 一 個 集 優 美 景 色 、 歷 史 遺 跡 與 休 憩 設 施 一 身 , 又 靜 謐 的 遊 車 河 好 去 處 。

前 往 方 法

    沿 舂 磡 角 道 一 直 行 , 過 了 往 赤 柱 的 環 角 道 後 , 在 向 前 行 有 一 個 迴 旋 處 , 沿 第 一 個 路 口 追 慈 氏 護 養 院 路 牌 ( 呢 段 路 開 始 為 設 有 避 車 處 單 線 雙 程 行 車 , 留 意 車 速 ) , 過 埋 慈 氏 護 養 院 之 後 係 一 個 180 度 髮 夾 彎 , 轉 完 彎 就 係 了 。

舂坎角公園所在地
地 圖

舂磡角道軍事構建

↑ 根 據 《 香 港 地 方 》 的 資 料 , 舂 磡 角 昔 日 曾 為 軍 事 要 點 。 二 次 大 戰 前 夕 , 英 軍 曾 在 此 處 設 防 以 防 日 軍 由 南 面 水 路 登 陸 港 島 。 沿 舂 磡 角 道 可 見 有 多 個 軍 事 構 建 , 此 即 為 舂 坎 角 炮 台 掩 蔽 體 。 此 圖 攝 於 慈 氏 護 養 院 外 。 未 到 景 點 , 已 能 感 受 到 歷 史 的 沉 重 。

舂磡角道盡頭

↑ 舂 磡 角 道 的 盡 頭 , 雖 然 沒 有 正 式 的 泊 車 位 , 卻 可 以 容 納 得 下 幾 架 房 車 。

穹形軍事構建

↑ ↓ 昔 日 的 舂 坎 角 炮 台 二 號 炮 床 , 現 已 改 裝 為 小 型 廣 場 。
穹形軍事構建

燒烤爐

↑ 公 園 設 有 三 個 燒 烤 爐 , 環 境 清 幽 , 可 惜 公 園 既 沒 有 水 源 也 沒 有 公 廁 , 實 在 不 宜 久 留 ,更 枉 論 燒 烤 了。

東望境緻

↑ 東 望 赤 柱 灣 及 赤 柱 半 島 ; ↓ 西 顧 東 博 寮 海 峽 及 南 丫 島 。
西顧境緻

炮台探照燈座

↑ 沿 樓 梯 拾 級 而 下 尚 有 一 個 建 於 崖 上 的 炮 台 探 照 燈 座 , 可 環 擁 一 望 無 際 的 擔 扞 水 道。 呢 個 係 重 要 航 道 , 可 見 多 艘 大 型 輪 船 出 入 香 港 , 可 見 香 港 物 流 業 的 興 旺 。 於 燈 座 觀 海 聽 浪 , 誠 一 大 樂 事 也 。

舂坎角公園

↑ 位 於 護 養 院 旁 , 原 一 號 炮 床

2005 年 5 月 30 日 , 2013 年 10 月 30 日 更 新

crowded divider
made by notepad 返 回 暢 遊 香 港 分 頁
Main pageRight arrow, next page, 榕樹澳
[ English ]