Pfigaron

隨 筆

隨 筆 ◇ 狼 群 中 的 羊


狼 群 中 的 羊

    近 月 以 來 , 轟 動 一 時 的 童 黨 虐 殺 案 , 相 繼 裁 決判 刑 。 回 顧 呢 單 案 , 可 憐 的 死 者 劉 美 英 臨 終 前 受 到 折 磨 、 凌 辱 與 侵 犯 。 無 論 被 告 與 死 者 之 前 有 甚 麼 過 節 , 如 此 虐 打 死 者 已 是 天 理 所 不 容 , 更 何 況 所 謂 理 由 ( 死 者 扮 「 大 家 姊 」 ) 根 本 不 成 理 由 。 死 者 在 十 多 小 時 內 活 生 生 被 打 死 , 眾 被 告 鑄 成 大 錯 後 仍 不 知 悔 改 , 更 諉 過 於 鬼 , 意 圖 毀 屍 滅 跡 , 實 在 是 人 神 共 憤 。 我 看 到 慘 劇 的 報 導 , 十 分 同 情 死 者 , 想 到 自 己 亦 常 往 案 發 社 區 一 帶 , 心 境 久 久 未 能 平 復 , 心 有 戚 戚 然 。

    根 據 報 導 , 死 者 其 實 本 性 純 良 , 與 一 般 鄰 家 女 孩 無 異 , 為 人 積 極 , 樂 於 助 人 。 奈 何 得 不 到 家 人 的 認 同 , 遂 結 識 童 黨 尋 找 認 同 , 結 果 走 上 了 不 歸 路 , 死 時 才 18 歲 。

    童 黨 問 題 並 非 香 港 獨 有 , 很 多 日 本 劇 集 也 離 不 開 童 黨 欺 凌 同 輩 的 情 節 。 不 過 , 就 呢 個 案 來 說 , 死 者 本 身 不 是 童 黨 類 型 的 人 , 她 猶 如 走 進 狼 群 中 的 羊 。 她 並 不 打 算 成 為 狼 , 她 只 是 想 減 磅 重 塑 自 我 罷 , 實 在 不 應 該 就 此 而 完 結 生 命 。

    死 者 已 而 , 我 也 無 謂 猜 想 為 何 羔 羊 要 走 進 狼 群 。 我 得 到 的 啟 示 , 就 是 不 要 遲 疑 , 愛 惜 身 邊 的 人 。

    亦 希 望 藉 呢 個 小 小 的 網 絡 空 間 , 願 死 者 安 息 , 其 家 人 節 衰 順 變 , 以 及 世 上 再 沒 呢 種 悲 劇 。

2006 年 8 月 25 日

divider
made by notepad 返 回 隨 筆 分 頁
Left arrow, previous pageMain pageRight arrow, next page
Chinese